Certificats i informes d'urbanisme


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
En el cas de certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants:
- Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
- Plànol de situació i emplaçament de la finca.
- Plànol topogràfic de la finca.
Obligatori Ambdues
En el cas de certificat de legalitat i antiguitat:
- Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
Obligatori Ambdues
En el cas de certificat de número de policia:
- Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues