Alta en el cens municipal d'animals de companyia


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
En cas que el propietari tingui una minusvalia reconeguda, documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual). Opcional Ambdues
Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa). Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues