Llicència de taxi


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
En cas de canvi de vehicle, s'haurà de tramitar la sol.licitud adjuntant còpia del DNI, còpia de la llicència inicial, permís de circulació i còpia de l'impost de circulació del nou vehicle. Obligatori Ambdues
Per la baixa:
1. Renúncia de qui en té la titularitat, mitjançant escrit adreçat a l'òrgan que va concedir la llicència.
Obligatori Ambdues
Per la transmissió:
1. Darrer rebut d'autònoms.
2. Llicència de l'actual propietari.
3. Dades identificatives de la persona adquirent de la llicència (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
4. Permís BTP o superior vigent de la persona adquirent de la llicència.
5. Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
6. Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.
7. Escriptura del preu del traspàs de la llciència o document privat.
Obligatori Ambdues
Per l'alta:
1. Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
2. Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.
3. Permís BTP, o superior, vigent.
Obligatori Ambdues
Per l'excedència:
1. Sol·licitud, amb els motius pels quals es demana.
2. Baixa del vehicle.
Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues