Alta, baixa o modificació de la llicència de gual o contragual


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
En cas de baixa:
- Placa de gual (original).
- Declaració, en el cas excepcional de que no es disposi de la placa.
- Denúncia de robatori, si es dóna el cas.
Obligatori Ambdues
En cas de modificacions, dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.). Obligatori Ambdues
En cas de sol.licitar l'alta, fotocòpia del document acreditatiu de la propietat (serà suficient la fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI) o dret d'ús dels baixos de la finca afectada.
Plànol de situació a escala 1:1000, en què hi figurin les característiques de la vorera, el mobiliari urbà i elements ornamentals i botànics.
Plànol del recinte, a escala 1:50, amb cotes.
Fotografia de l'estat actual de la vorera i l'entrada per a la qual es demana la llicència gual.
Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues