Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Original del document d'identitat vigent (DNI, NIE o passaport). Obligatori Ambdues
Original del contracte de lloguer vigent acompanyat de l'últim rebut o de l'escriptura de propietat. Obligatori Ambdues
* En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular.
* Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autorització del titular ha d'anar signada i segellada per l'entitat.
Opcional Ambdues
En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona. Opcional Ambdues
En el cas de menors d'edat:
- Original del llibre de família o partida de naixement; en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.
- Original del DNI (obligatori a partir dels 14 anys).
- Original del passaport/NIE si ha nascut a l'estranger.
- En el cas de separació legal dels pares, original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.
Obligatori Ambdues
* En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor.
* En el cas d'empadronament en un habitatge on no hi ha cap progenitor, original del document de tutela o autorització dels pares.
Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues