Autorització per col.locar cartells i tanques de propaganda (rètols, banderoles, anuncis lluminosos, tendals, etc.)


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
En cas que el fet publicitat sigui un establiment o servei, documentació acreditativa de la vigència de la Llicència o autorització d'activitat corresponent de l'establiment o servei. Opcional Ambdues
Els punts o espais físics on es col·locarà la publicitat. Obligatori Ambdues
Sol·licitud on s'indiqui la llegenda, dies que romandran instal·lades, nombre i emplaçament. Obligatori Ambdues
Croquis dels elements a instal·lar. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues