Autorització de menors a viatjar a l'estranger


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives del/la menor d'edat (DNI o passaport - original i fotocòpia). Obligatori Presencial
En el cas que el/la menor sigui estranger/a no comunitari/ària, però resident a Espanya, caldrà aportar dades identificatives de la mare, el pare o el tutor o tutora legal que sol·liciten l'autorització (DNI o passaport - original i fotocòpia).
Opcional Presencial
Fotocòpia del llibre de família on està inscrit el/la menor. Obligatori Presencial
NIE del/la menor, per tal de poder entrar de nou a Espanya.
Obligatori Presencial
Passaport del/la menor. Opcional Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues