Autoliquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació. Obligatori Ambdues
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues