Comunicació de baixa d'una activitat econòmica


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
Original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol·licitant de l'activitat en el seu moment fos una persona jurídica. Opcional Ambdues
Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost. Obligatori Ambdues
Declaració responsable de conformitat amb l’article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues