Petició del servei de teleassistència domiciliària


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Presencial
Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei. Obligatori Presencial
El volant de convivència emès per l’ajuntament Obligatori Presencial
Fotocòpia del certificat de l’import de la pensió actualitzat. Obligatori Presencial
Rebut de lloguer, si l’habitatge és de lloguer, o bé un rebut de l’IBI, si l’habitatge és de propietat. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues