Matriculació, baixa o modificació de dades a l'Escola de Música Joan Valls


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Full de matrícula o inscripció de sensibilització o nadons que correspongui a la plaça sol·licitada.
Obligatori Ambdues
Full d'autorització dels Drets d'Imatge i normativa del Centre Cívic signat.

Obligatori Ambdues
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental de l'alumne/a.
Opcional Ambdues
Full d'empadronament de l'alumne (si s'escau). Opcional Ambdues
Fotocòpia del compte corrent on es domiciliarà el pagament (si s'escau).
Opcional Ambdues
Foto carnet pels alumnes que cursaran 1r de Preparatori (presentació presencial) o escanejada (presentació telemàtica).
Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues