Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d'edat. Obligatori Ambdues
Fotocòpies del DNI i NIE. Obligatori Ambdues
Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable. Obligatori Ambdues
Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta. Obligatori Ambdues
Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc). Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues