Comunicació prèvia d'inici d'obres


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Breu descripció de l’obra. Obligatori Ambdues
Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
Plànol de situació i emplaçament de la finca. Obligatori Ambdues
Pressupost de l'obra. Obligatori Ambdues
Si s'escau, designació del contractista de les obres. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues