Comunicació de primera ocupació


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Certificat del director de les obres que acrediti que s'han executat d'acord amb el projecte aprovat per l'ajuntament o modificacions posteriors, que s'han complert les condicions de la llicència i que l'obra està en condicions de ser utlitzada. Obligatori Ambdues
Certificat final d'obres visat pel col.legi (original o compulsat), subscrit pel facultatiu director de les obres, que acrediti la data de l'acabament d'aquestes i que s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors. Obligatori Ambdues
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Caldrà acreditar correctament la representació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o mitjançant declaració en compareixença personal la persona interessada. Obligatori Ambdues
Justificant de presentació de declaració cadastral del model 900D. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues