Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants  • Resolució de 29 d'abril de 2020, per la que es publica la resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'INE i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.