Sol·licitud general  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
  • Aquella altra normativa que sigui d'aplicació en cada supòsit.