Cessió de documentació a l'arxiu municipal  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió documental.
  • Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.