Sol·licitud de certificat digital idCAT  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.