Comunicació prèvia d'inici d'obres  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
  • Planejament municipal.