Gestions sobre drets funeraris


Objecte:
Aquest tràmit permet fer diferents gestions sobre drets funeraris, com renunciar a una concessió de dret funerari d'aquelles sepultures que no continguin cadàvers o restes, o bé aquelles en les que faci més de dos anys que no s'hi hagin produït inhumacions.

Persones destinatàries:
En la petició de concessió de dret funerari la persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
En la retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari, duplicat de títol de dret funerari.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a preveure des de la data de registre de la sol·licitud.

Import:
Subjecte a l'ordenança fiscal corresponent segons el tipus de tràmit.
En cas de donació del níxol a l'Ajuntament, el trasllat de les despulles no està subjecte a liquidació.

Canals de tramitació:
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 938655656

Tramitació presencial