Devolució d'ingressos indeguts


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats en motiu de les obligacions tributàries o del pagament de sancions.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits previs:
S'ha d'haver produït un ingrés indegut, ja sigui per qualsevol de les causes següents:
- Haver realitzat un ingrés superior a l'obligació tributària.
- Haver realitzat un pagament per duplicat.

Termini de resolució:
La sol·licitud de devolució s'ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
* Presencialment a l'Organisme de Gestió Tributària
c. Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 934729108

* Telemàticament al web de l'Organisme de Gestió Tributària
https://www.diba.cat