Comunicació de desperfectes a la via pública, avaries de clavegueram i fuites d'aigües


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar qualsevol incidència o desperfecte que afecti a la via pública o al mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils, senyals de trànsit, jardineres, fonts, pilones...), així com neteges o recollida d'escombraries o mobles.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
PRESENCIAL
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.
Per correu ordinari.

TELEFÒNICAMENT
Trucant al telèfon 938655656.

TELEMÀTICAMENT
A través de l'aplicatiu d'incidències a la via pública
INCIDÈNCIES VIA PÚBLICA