Certificat d'acreditació de referència cadastral


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir un certificat acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, valor cadastral, titularitat i dades físiques).

Termini de resolució:
Es lliura el certificat en el moment de demanar-ho.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les oficines de l'Ajuntament
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 938655656