Llicència de taxi


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir o transmetre la llicència per exercir l'activitat del servei de taxi. També permet donar de baixa la llicència o posar-la en excedència. Cada llicència de taxi té un únic titular i està referida a un vehicle concret.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir els requisits següents:
Per a obtenir la llicència: requisit 1 a 3
Per a transmetre la llicència: requisit 1 a 7
1. Ser titular del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
2. Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball.
3. Acreditar, en cas de persones físiques, la possessió del certificat (expedit pel departament de la Generalitat competent en matèria de transports) exigible per a conduir el vehicle.
4. Acreditar, en cas de persones jurídiques, que els conductors que presten els serveis de conducció tenen el certificat corresponent de transport (expedit pel departament de la Generalitat competent en matèria de transports).
5. Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei.
6. Disposar d'autorització prèvia de la transmissió de la llicència per part de l'ens que l'ha concedit.
7. Acreditar, per part del nou adquirent de la llicència, que no té pendent cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions tipificades en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
8. En cas de canvi de vehicle, s'haurà de tramitar la sol.licitud adjuntant còpia del DNI, còpia de la llicència inicial, permís de circulació i còpia de l'impost de circulació del nou vehicle.

Import:
El que assenyala l'ordenança fiscal.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica