Alta, baixa o modificació de la llicència de gual o contragual


Objecte:
Aquest tràmit permet fer les gestions de la placa de gual (sol·licitud d'una placa nova, modificació o baixa) que autoritza l'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits 1,2 i 3:
1. Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
2. Ser titular de la llicència del gual o contragual.
3. Estar al corrent del pagament de les taxes municipals.
Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Import:
En cas de sol.licitud d'alta de llicència de gual s'haurà de liquidar l'import de la placa que assenyala l'ordenança fiscal.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica