Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants


Objecte:
Aquest tràmit permet:
a) Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili.
b) Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país).

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits de baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe).
A més, cal complir els requisits següents:
- En el cas de l'alta: Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.
- En el cas de la modificació: Estar empadronat al municipi.

Termini de resolució:
Alta/modificació presencial: immediata.
Alta/modificació telemàtica: màxim 3 mesos.
Baixa presencial / telemàtica: màxim 3 mesos.
Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial o telemàtica: immediata.

Import:
Sense cost.

Observacions:
En cas de sol·licitar la inscripció al padró telemàticament, cada persona major d'edat de la unitat familiar haurà de presentar la sol·licitud individualment. Els menors d'edat es podran incloure en la sol·licitud de qualsevol dels dos progenitors (excepte en els casos de separació legal).

Com sol.licitar-ho presencialment:
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
Telèfon 938655656
Haureu d'adjuntar la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació assenyalada a l'apartat "Documentació a aportar".

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònica