Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants


Objecte:
Aquest tràmit permet:
a) Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili.
b) Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país).

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits de baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
A més, cal complir els requisits següents:
- En el cas de l'alta: Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.
- En el cas de la modificació: Estar empadronat al municipi.

Termini de resolució:
Alta/modificació presencial: immediata.
Baixa presencial / telemàtica: màxim 3 mesos.
Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial o telemàtica: immediata.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Sol·licituds i documentació complementària