Bonificacions sobre impostos, taxes i preus públics


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar:
- Una bonificació de fins al 95 % de la quota íntegra de l’Impost sobre l'Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), establerta en les ordenances fiscals, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió d'immobles.
- Una bonificació de l'IBI de fins al 40% per famílies nombroses amb habitatges amb valor cadastral fins a 111.1000 €, i del 25% per famílies nombroses amb habitatges amb valor cadastral de 111.101 € a 292.613,15 €.
- Una bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars que per les característiques dels seus motors o per estar considerats com a vehicles eficients energèticament es considera que produeixen menor impacte ambiental.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir amb els requisits que fixin les ordenances fiscals del municipi, en els termes del que estableix l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Termini de resolució:
El termini legal establert per resoldre és de 6 mesos en els termes de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

Import:
Sense cost.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Adreceu-vos a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
c. Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 934729108
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA