Autorització de menors a viatjar a l'estranger


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir l'autorització requerida als menors d'edat (18 anys) que han de viatjar sols a l'estranger.

Persones destinatàries:
El pare, la mare o el tutor legal del o de la menor que és de nacionalitat espanyola i resident a Espanya o bé estranger/a i resident a Espanya.
Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:
El o la menor té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol: Requisit 1
El o la menor és estranger/a no comunitari/ària, però resident a Espanya: Requisits 2 i 3
Addició
1. El o la menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui amb fotografia, DNI o passaport, sense ser vàlid el resguard del DNI mentre s'està fent el document original.
2. El o la menor ha de disposar de passaport.
3. Disposar de NIE per tal de poder entrar de nou a Espanya.
4. En cas que el país de destinació ho sol·liciti, el o la menor ha de disposar d'un visat.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de la Policia Local
c/ Sta. Teresa, 17
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938654141

Tramitació presencial