Al·legacions, recursos o aportació de documentació sobre un expedient


Objecte:
Aquest tràmit permet la presentació d'al·legacions i/o la interposició de recursos administratius, així com aportar algun document a un expedient en tràmit o donar resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de sol.licitud:
En el cas de subsanacions de requeriments fets per l'Ajuntament, el termini indicat al requeriment que es comptarà a partir de l'endemà de la data de notificació a l'interessat.
En la resta de casos en qualsevol moment.

Termini de resolució:
Per a la resolució d'al·legacions i recursos el termini varia en funció del procediment de què es tracti.

Import:
Sense cost.

Unitat tramitadora:
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol.licitud.

Efectes del silenci administratiu:
En règim general els establerts a l'article 24 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regulador del silenci administratiu en procediments iniciats a sol.licitud de l'interessat, o els efectes establerts a la normativa aplicable.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica