Autoliquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)


Objecte:
Aquest tràmit permet fer el pagament de l'impost municipal en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.
No cal complir cap requisit específic.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Termini de resolució:
El termini legal establert per resoldre és de 6 mesos en els termes de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a l'Organisme de Gestió Tributària
c/ Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon 934729108
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

Telemàticament al web de l'Organisme de Gestió Tributària
https://www.diba.cat