Preinscripció, matriculació, renúncia, baixa o modificació de dades a les escoles bressol municipals


Objecte:
Aquest tràmit permet iniciar els processos següents:
- Preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques.
- Renúncia a una plaça assignada.
- Baixa.
- Modificació de dades.

Qui pot sol·licitar-ho:
El pare, la mare o tutor/a de l'infant.
La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzada o acreditada.

Observacions:
Cal complir el requisit següent:
L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre del curs escolar i fins a 3 anys (excepte que hi hagi places disponibles).

Termini de resolució:
El termini de resolució per a la preinscripció i matriculació és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.
La renúncia és efectiva a partir del mateix moment en què es formalitza.
La baixa serà efectiva a partir del mes següent al què es presenti.
Pel que fa a la sol·licitud de modificació de dades aquesta es tindrà en compte a efectes de facturació a partir del mes següent al que es presenti.

Import:
Sense cost.

Documentació:
A/ La documentació del tràmit de preinscripció és la següent:

1 ) Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos juntament amb la sol·licitud de preinscripció (obligatòria)

- Full de sol·licitud de preinscripció emplenat.
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. De forma extraordinària, les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger poden acreditar-se amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

2) Documentació identificativa que cal presentar en el cas que s'hagin d'acreditar els criteris de prioritat:

- El domicili habitual a Caldes de Montbui s'acredita amb l'original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consti el NIE si es tracta de persones estrangeres, i la comprovació electrònica que fa l'Ajuntament en el padró municipal del certificat de convivència de l'alumne/a on consti que conviu a Caldes de Montbui amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
- Documentació acreditativa de ser persona beneficiària de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
- Autorització signada perquè l'Ajuntament sol·liciti el Certificat de Discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o en el seu defecte còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
- Autorització signada perquè l'Ajuntament sol·liciti el títol de família nombrosa o monoparental emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o en el seu defecte, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

B/ La documentació del tràmit de matrícula és la següent:

- Targeta sanitària
- Carnet de vacunes
- Full de formalització de matrícula a les escoles bressol municipals
- Fitxa de dades bàsiques de l'infant
- Autorització comunicats via correus electrònics a les escoles bressol municipals
- Ordre de domiciliació bancària adjuntant un document on hi consti el número de compte corrent

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que correspongui segons el tràmit que volgueu fer. Podeu presentar-ho a les escoles bressol amb cita prèvia:
Telefònicament a les escoles bressol (EBM Gegant del Pi 93 865 20 02 - EBM La Lluna 93 862 75 96 ) o a l'Àrea de Serveis Personals 93 862 70 24.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi el formulari de sol·licitud que correspongui segons el tràmit que volgueu fer (preinscripció, matriculació, renúncia a una plaça, baixa o modificació de dades).
A més haureu d'adjuntar la documentació que correspongui a aquest tràmit.