Cessió de documentació a l'arxiu municipal


Objecte:
Aquest tràmit us permet cedir documentació a l’Arxiu Municipal perquè formi part del patrimoni documental del municipi i pugui ser utilitzada per a la recerca i la difusió cultural. Principalment, la cessió de documents es pot fer com a donació o per a la seva digitalització, però també es poden acordar altres fórmules.
Així com la possibilitat de la cessió dels drets d’explotació dels documents afectats per la llei de propietat intel.lectual.

Persones destinatàries:
La persona física, major de 18 anys, a títol individual o en representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Requisits previs:
- Identificació de la persona interessada
- Possessió de la documentació cedida
- Adreça de contacte

Termini de sol.licitud:
Qualsevol moment.

Termini de resolució:
El termini màxim és de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Recursos:
Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució.

Import:
Sense cost.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica