Certificat històric col·lectiu (moratòria hipoteques)


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l'empadronament històric de totes les persones d'un domicili.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos a comptar des de la data de sol·licitud.

Import:
Sense cost.

Observacions:
- Haureu d'adjuntar el formulari DELEGACIÓ PUNTUAL PER A TRÀMITS D'EMPADRONAMENT signat per totes les persones majors d'edat del domicili.
- En el cas dels menors d'edat, també haureu de fer-hi constar el nom, cognom i document d'identitat (si el tenen) i signar en la seva representació.
- Haureu d'adjuntar els documents d'identitat de tots els membres de la unitat familiar.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala a l'apartat "Documentació a aportar".

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònica