Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial


Objecte:
L'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Caldes de Montbui gestiona el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, que ofereix l'empresa pública Administració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA) de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta aplicació informàtica facilita la gestió del Registre de sol·licitants i ajusta el procés a allò que estableix la llei en matèria de gestió de la informació relativa a les persones que fan aquestes sol·licituds (Llei 18/2007 del dret a l'habitatge).

Taula d'ingressos màxims, equivalents a 5,5 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples)

D'acord amb el nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona on es troba ubicat l'habitatge la quantia de 5,5 vegades l'IPREM és:

Zona A
1 membre: 53.068,40 €
2 membres: 54.709,69 €
3 membres: 57.062,80 €
4 membres: 60.305,00 €
5 o més membres: 63.937,83 €

Persones destinatàries:
Qualsevol persona que compleixi els següents requisits:
· Ser major d'edat o estar emancipat.
· Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret.
· Residir en un municipi de Catalunya; la residència s'acredita mitjançant l'empadronament en un municipi de Catalunya.
· Complir el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
· No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes en el Decret.
· No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Canals de tramitació:
PRESENCIALMENT a l'Oficina d'Habitatge
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
Telefòn 938655656
Correu electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

TELEMÀTICAMENT al web
http://www.registresolicitants.cat/registre/