Petició de cessió o lloguer de material, infrastructures i instal·lacions municipals


Objecte:
Aquest tràmit permet demanar la cessió d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infrastructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no hi ha un termini preestablert.

Import:
Segons ordenances fiscals. Les entitats o associacions sense ànim de lucre estan exemptes.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica