Informe Intern d'Idoneïtat


Objecte:
És un informe tècnic elaborat pels Serveis competents de l'Oficina Local d'Habitatge o per la Secretaria d'Habitatge, que valora la necessitat, idoneïtat i coherència tècnica de les obres en l'interior d'un habitatge.
L'equip assignat es posarà en contacte amb els sol·licitants per concretar el dia i l'hora per fer la inspecció.
Es tracta d'un reconeixement visual, per tant, és imprescindible que els tècnics puguin veure les diferents parts de l'edifici, tant els espais comuns com els de l'interior dels habitatges.
Els sol·licitants rebran informació sobre els resultat de la inspecció en un termini aproximat de sis mesos, comptant des de la petició de l'iii.
En el cas que s'hagin de fer obres, es poden demanar ajuts a la rehabilitació.
La sol·licitud i lliurament de la documentació s'haurà de fer segons convocatòria.

Observacions:
- L'edifici ha de tenir una antiguitat anterior al 1981.
- No es poden iniciar les obres si es volen demanar Ajuts a la Rehabilitació fins que es disposi del resultat de l'iii abans d'iniciar les obres.
- Per poder accedir posteriorment als Ajuts a la Rehabilitació, els propietaris dels habitatges hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat de convivència no superen 4,21 vegades l'IRSC i en cas d'habitatges unifamiliars hauran de justificar 5 anys d'empadronament al municipi o acreditar un contracte de treball al mateix municipi.

Persones destinatàries:
- Propietaris que vulguin rehabilitar l'habitatge per a ús propi.
- Els propietaris d'un habitatge llogat o el llogater amb el consentiment del propietari.
- Propietaris (persona física o jurídica) que vulguin rehabilitar habitatges per destinar-los a lloguer o a venda, amb preu protegit.

Canals de tramitació:
Presencialment a l'Oficina d'Habitatge
Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça Font del Lleó, 11
Tel. 938655599
08140 Caldes de Montbui

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària