Devolució de fiances o dipòsits


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances o dipòsits que l'Ajuntament estableix en el moment de la concessió d’una llicència d'obres. Aquests dipòsits són retinguts mentre dura l’obra i, són retornats un cop fetes les comprovacions pertinents i aportada la justificació documental de la correcta gestió dels residus.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, sempre que s'hagi finalitzat l'obra.

Termini de sol.licitud:
Un cop acabades les obres.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Import:
No subjecte a liquidació.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica