Certificats i volants de padró


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament -actual o històric- d'una persona en un domicili.

Import:
Sense cost.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe).
Cal estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Termini de resolució:
En el cas de sol·licitud presencial d'un volant, resolució immediata. Si és telemàtica el termini legal és de tres mesos.
En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a comptar des de la data de la sol·licitud telemàtica o presencial.

Observacions:
En el cas de certificats col·lectius o convivència caldrà aportar la documentació següent:
- Haureu d'adjuntar el formulari DELEGACIÓ PUNTUAL PER A TRÀMITS D'EMPADRONAMENT signat per totes les persones majors d'edat del domicili.
- En el cas dels menors d'edat, també haureu de fer-hi constar el nom, cognom i document d'identitat (si el tenen) i signar en la seva representació.
- Haureu d'adjuntar els documents d'identitat de tots els membres de la unitat familiar.


Com sol.licitar-ho presencialment:
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
Telèfon 938655656
Haureu d'adjuntar la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació assenyalada a l'apartat "Documentació a aportar".

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònica