Certificats i volants de padró


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament -actual o històric- d'una persona en un domicili.

Import:
Sense cost.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Termini de resolució:
En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a comptar des de la data de sol·licitud.

Canals de tramitació:
Es pot sol.licitar presencialment i telefònicament.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Podeu sol.licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:
Plaça de la Font del Lleó, 11.
Haureu d'adjuntar la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Com sol.licitar-ho telefònicament:
Trucant al telèfon 938655656.

Sol·licituds i documentació complementària