Exercici dels drets del Reglament General de Protecció de Dades


Objecte:
Aquest tràmit us permet l'exercici dels drets següents:
* Exercici del dret d'accés: Sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets.
* Exercici del dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent.
* Exercici del dret de supressió (dret a l'oblit): Sol·licitar la supressió de les dades incloses als fitxers de l'Ajuntament que ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollides o us oposeu al seu tractament per motius legítims.
* Exercici del dret de limitació: Sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan aquestes no siguin exactes, el seu tractament sigui il·lícit o mentre es verifica una sol·licitud d'oposició.
* Exercici del dret a la portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que hagueu facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
* Exercici del dret d'oposició: Dret a que en qualsevol moment us pugueu oposar a que es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment.

Persones destinatàries:
Aquests drets són de caràcter personalíssim, per la qual cosa només els pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat és menor de catorze anys o ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
La petició es resoldrà en el termini d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Import:
Sense cost.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Cal que sol·liciteu la cita prèvia aquí.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica