Expedició de certificats, còpies o duplicats


Objecte:
Aquest tràmit permet:
- Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu.
- Obtenir el certificat que acredita l'existència de l’acte obtingut per silenci administratiu.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona interessada en l'expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Requisits previs:
Cal complir els requisits següents:
1. En tots els casos, s'haurà de tenir la condició d'interessat en l'expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.
En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu del silenci administratiu haurà d'haver vençut el termini màxim de resolució.

Termini de resolució:
1. En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert.
2. En el cas de sol·licitud de certificat de silenci administratiu, el termini legal és de quinze dies, a comptar des de la data de sol.licitud.

Import:
El que assenyala l'ordenança fiscal.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica