Identificació


Per accedir a la zona privada cal que us identifiqueu

ACCEDIU

Avís legal


Responsable del tractament Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11 08140 Caldes de Montbui,Telf: 938655656 Fax: 938655657 email: caldesm@caldesdemontbui.cat web: https://www.caldesdemontbui.cat
Dades de contacte delegat de protecció de dades dpd.ajcaldesdemontbui@diba.cat
Finalitat del tractament Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament als efectes de la resolució de la vostra sol·licitud
Base juridica Compliment d’una obligació legal aplicable a la sol·licitud. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud
Destinataris No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades
Drets de les persones Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://seu.caldesdemontbui.cat/ o presencialment a les oficines de registre de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Termini de conservació de les dades Les dades s'eliminaran en els terminis previstos a les TAAD, aprovades per la CNAATD i segons la normativa aplicable.
Reclamació Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’autoritat de referència a Catalunya és l’APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. No obstant, si us adreceu prèviament al delegat de protecció de dades dpd.ajcaldesdemontbui@diba.cat aquest us ajudarà a resoldre el cas.